89037523

Kód přihlášky i heslo potřebujete pro pozdější přístup ke své přihlášce.
Pokud kód nebo heslo zapomenete, bude muset sepsat novou přihlášku.


Akademie múzických umění v Praze, veřejná vysoká škola dle z. č. 111/1998 Sb., zákon o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon o vysokých školách") se sídlem Malostranské náměstí 259/12, 118 00 Praha 1, IČ: 61384984, tímto informuje uchazeče o studium o tom, že jako škola uskutečňující akreditované studijní programy v oblasti vysokoškolského vzdělávání zpracovává osobní údaje uchazeče v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, (obecné nařízení), jako správce osobních údajů.

Ke zpracování osobních údajů uchazeče dochází za účelem zahájení a zajištění průběhu přijímacího řízení až do jeho skončení dle § 48 a násl., zákona o vysokých školách, a dále po dobu běhu skartačních lhůt. Ukládání dokumentů, jakož i doba uchování osobních údajů v nich obsažených, se řídí Výnosem rektora č. 3/2016, Spisový a skartační řád Akademie múzických umění v Praze. Rozsah poskytovaných údajů je stanoven v § 50 odst. 1, zákona o vysokých školách, poskytnutí těchto údajů, resp. vyplnění přihlášky uchazečem, je dobrovolné, nicméně bez poskytnutí těchto údajů nelze s uchazečem zahájit přijímací řízení. Nad rámec zákonem vyžadovaných údajů je uchazečem poskytován kontaktní email a telefon, který slouží pro urychlení vzájemné komunikace.

Uchazeč má právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, právo požádat AMU o vysvětlení a odstranění závadného stavu (např. blokování/omezení zpracování, provedení opravy, doplnění osobních údajů). Právo na výmaz dle ust. čl. 17 odst. 3, písm. d) obecného nařízení lze realizovat pouze ve vztahu ke kontaktní emailové adrese a telefonu. Dále má uchazeč právo po AMU požadovat náhradu majetkové i nemajetkové újmy, pokud mu bude způsobena zpracováním osobních údajů, a právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Více o zpracování osobních údajů naleznete v informaci o zpracování osobních údajů dostupné na webových stránkách AMU pod odkazem: https://www.amu.cz/cs/uredni-deska/ochrana-osobnich-udaju/, případně lze kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů prostřednictvím schránky poverenec@amu.cz.

krok 1023